Banner

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Q3.2019.

Ngày 19/10/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày 26/09/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Giải trình chênh lệch trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Ngày 14/08/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty cổ phần sinh dược công nghệ cao An Vinh

Ngày 28/07/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 18/06/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán năm 2018

Ngày 29/03/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày 08/03/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/02/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2018

Ngày 31/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4 năm 2018

Ngày 29/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Ngày 10/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Ngày 08/01/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

VHE thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

VHE công bố thông tin công ty đại chúng

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Thông báo chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta