Banner

Thông tin thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/04/2019

Ngày 10/04/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 09/04/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 05/04/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 26/03/2019 | chia sẻ facebook   google |  Tải về   ta