Ông Lê Hữu Lợi – Báo cáo kết quả giao dịch từ 16/3/2020 đến 15/4/2020

Ngày 14/04/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 31/03/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2019

Ngày 26/03/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT: Ông Lê Hữu Lợi – là người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 300.000CP

Ngày 16/03/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 12/03/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 12/03/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Ông Lê Hữu Lợi – Báo cáo Kết quả giao dịch từ 15/1/2020 đến 12/2/2020

Ngày 14/02/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Danh sách cổ đông lớn năm 2019

Ngày 30/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Ngày 30/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Ngày 30/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT: Ông Nguyễn Quốc Tuấn_Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam

Ngày 22/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT: Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam

Ngày 22/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT- ÔNG LÊ HỮU LỢI - LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ĐĂNG KÝ BÁN 150.000CP

Ngày 13/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT: ÔNG LÊ HỮU LỢI – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH.

Ngày 24/12/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT bất thường về việc miễn nhiệm TV HĐQT ông Lê Hữu Lợi từ ngày 04/12/2019

Ngày 04/12/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT bất thường về việc vi phạm hành chính thuế - chậm nộp tờ khai 02/GTGT Quý 2/2018, số tiền nộp phạt 3.500.000 VNĐ

Ngày 04/12/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CÔNG BỐ THÔNG TIN ÔNG LÊ HỮU LỢI - TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐĂNG KÝ BÁN 150.000CP

Ngày 20/11/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Q3.2019.

Ngày 19/10/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày 26/09/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Giải trình chênh lệch trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Ngày 14/08/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty cổ phần sinh dược công nghệ cao An Vinh

Ngày 28/07/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 18/06/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán năm 2018

Ngày 29/03/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày 08/03/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/02/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2018

Ngày 31/01/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4 năm 2018

Ngày 29/01/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Ngày 10/01/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Ngày 08/01/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

VHE thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

VHE công bố thông tin công ty đại chúng

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Thông báo chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google | Tải về ta