CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 07/05/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 07/05/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Công văn ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 07/05/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024

Ngày 15/03/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo quản trị năm 2023

Ngày 30/01/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023

Ngày 30/01/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bà Nguyễn Thị Hạnh không còn là cổ đông lớn của của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm VN

Ngày 05/12/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

Ngày 25/11/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái

Ngày 15/08/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bà Nguyễn Thị Hạnh báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm VN

Ngày 01/08/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

Ngày 31/07/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng năm 2023

Ngày 31/07/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch LNST TNDN 6 tháng năm 2023

Ngày 27/07/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh Lần 3

Ngày 26/07/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh lần 2

Ngày 15/06/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng năm 2023

Ngày 25/05/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 12/05/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày 15/02/23 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 14/02/23 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Công văn ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 14/02/23 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 14/02/23 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT bản đính chính Báo cáo quản trị năm 2022

Ngày 13/02/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo quản trị năm 2022

Ngày 18/01/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022

Ngày 18/01/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Ông Bùi Tiến Vinh

Ngày 17/01/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Ông Bùi Tiến Vinh đăng kí mua 1.000.000 CP VHE

Ngày 22/12/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2021

Ngày 30/11/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung năm 2022

Ngày 25/10/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp lần 7

Ngày 04/10/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT Về việc sửa đổi điều lệ, đăng kí kinh doanh, đăng kí chứng khoán và đăng kí giao dịch bổ sung

Ngày 30/09/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo của UBCK về việc báo cáo kết quả phát hành ESOP của VHE

Ngày 23/09/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 20/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Ngày 20/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP của Bà Phạm Thị Ánh

Ngày 20/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP của Bà Bùi Thị Hồng Dung

Ngày 20/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP của Ông Nguyễn Thế Hùng

Ngày 20/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP của Ông Bùi Tiến Vinh

Ngày 20/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Ông Nguyễn Thế Hùng đăng kí mua 257.500 CP

Ngày 8/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Ông Bùi Tiến Vinh đăng kí mua 350.000 CP

Ngày 8/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bà Phạm Thị Ánh đăng kí mua 15.000 CP

Ngày 8/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bà Bùi Thị Hồng Dung đăng kí mua 15.000 CP

Ngày 8/9/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Ngày 15/08/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Công văn số 5255 của UBCK về việc phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VHE

Ngày 11/08/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

Ngày 29/07/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

Ngày 29/07/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT về việc đính chính tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Ngày 25/07/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung phương án triển khai ESOP năm 2022

Ngày 25/07/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT về việc thông qua quy chế, triển khai phương án…ESOP năm 2022

Ngày 28/06/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NQ HĐQT về việc bổ nhiệm, từ nhiệm chức danh kế toán trưởng

Ngày 20/06/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT nhận được đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng của Ông Phạm Công Thành

Ngày 17/06/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày 07/06/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022

Ngày 03/03/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Ngày 03/03/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT công văn ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022ự ĐHĐCĐ 2022

Ngày 03/03/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 18/02/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2021

Ngày 25/01/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo quản trị năm 2021

Ngày 25/01/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Ngày 25/01/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, đăng kí kinh doanh, đăng kí chứng khoán và đăng kí giao dịch bổ sung

Ngày 20/12/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông báo thay đổi giấy đăng kí doanh nghiệp lần 6

Ngày 15/12/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 06/12/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông tin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 06/12/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Đính chính biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3108/2021/BB-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021

Ngày 14/10/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả thực hiện cổ phiếu của ông Phạm Công Thành

Ngày 05/10/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo kết quả thực hiện cổ phiếu của ông Bùi Tiến Vinh

Ngày 29/09/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Ông Bùi Tiến Vinh đăng kí bán 1.080.000 Cổ phiếu

Ngày 22/09/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Ông Phạm Công Thành đăng kí bán 300.000 Cổ phiếu

Ngày 22/09/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án, hồ sơ phát hành CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021

Ngày 31/08/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày 13/08/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG NĂM 2021

Ngày 27/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

Ngày 27/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

Ngày 27/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

Ngày 23/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

Ngày 23/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Ngày 22/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG ĐĂNG KÍ BÁN 300.000 CỔ PHIẾU

Ngày 15/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT PHÁT HÀNH CP RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ngày 07/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

Ngày 28/06/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

Ngày 16/06/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Nghị quyết HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT, THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN, BÃI NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 20/04/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Ngày 30/03/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – C ÔNG VĂN NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUY ỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 04/03/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 04/03/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUY ỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 04/03/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG

Ngày 02/02/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BÀ NGUYỄN THỊ MÙI BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Ngày 02/02/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 2020

Ngày 01/02/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020

Ngày 01/02/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – ÔNG LÊ HỮU LỢI BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Ngày 22/1/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – ÔNG LÊ HỮU LỢI ĐĂNG KÍ BÁN 40.000 CỔ PHIẾU

Ngày 15/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT –CÔNG VĂN V/V HỦY THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG LÊ HỮU LỢI

Ngày 14/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – BÀ LÊ THỊ MAI BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Ngày 14/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – ÔNG LÊ HỮU LỢI ĐĂNG KÍ BÁN 40.000 CỔ PHIẾU

Ngày 13/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP LẦN 5

Ngày 06/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 06/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - BÀ NGUYỄN THỊ MÙI ĐĂNG KÍ BÁN 2.016.000 CỔ PHIẾU

Ngày 31/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - BÀ LÊ THỊ MAI ĐĂNG KÍ BÁN 1.200.000 CỔ PHIẾU

Ngày 31/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NGHỊ QUYẾT VV SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, ĐĂNG KÍ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Ngày 30/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CP RIÊNG LẺ

Ngày 25/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Ngày 25/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

Ngày 24/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH.

Ngày 23/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày 23/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT-Ngay giao dich dau tien cua CP niem yet bo sung

Ngày 17/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT-Ông Lê Hữu Lợi- Báo cáo kết quả giao dịch từ 4/12/2020 đến ngày 09/12/2020

Ngày 10/12/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – Ông Lê Hữu Lợi – Đăng ký giao dịch từ 30/11/2020 đến 30/12/2020

Ngày 30/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4

Ngày 30/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – Ông Lê Hữu Lợi – Báo cáo kết quả giao dịch từ 29/10/2020 đến 27/11/2020

Ngày 27/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT- Nghị Quyết của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Ngày 20/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT - Nghị Quyết giải tỏa Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

Ngày 12/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Nghị Quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Ngày 09/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thay đổi số lượng Cổ phiếu đang lưu hành

Ngày 09/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BCKQ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày 05/11/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT – Ông Lê Hữu Lợi - đăng ký bán 200.000 CP

Ngày 27/10/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019

Ngày 16/10/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo thay đổi người CBTT kể từ ngày 14/10/2020

Ngày 12/10/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

NQ phát hành Cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Ngày 29/09/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: ông Lê Hữu Lợi - BC kết quả giao dịch từ ngày 21/07/2020 đến 15/08/2020

Ngày 14/08/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 29/07/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 29/07/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 29/07/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: Ông Lê Hữu Lợi – là người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 300.000CP

Ngày 16/07/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 07/07/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thay đổi Nhân sự công ty từ ngày 27/06/2020

Ngày 28/06/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 29/05/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 20/05/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Ông Lê Hữu Lợi – Báo cáo kết quả giao dịch từ 16/3/2020 đến 15/4/2020

Ngày 14/04/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 31/03/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2019

Ngày 26/03/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: Ông Lê Hữu Lợi – là người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 300.000CP

Ngày 16/03/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 12/03/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 12/03/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Ông Lê Hữu Lợi – Báo cáo Kết quả giao dịch từ 15/1/2020 đến 12/2/2020

Ngày 14/02/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Danh sách cổ đông lớn năm 2019

Ngày 30/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Ngày 30/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Ngày 30/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: Ông Nguyễn Quốc Tuấn_Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam

Ngày 22/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam

Ngày 22/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT- ÔNG LÊ HỮU LỢI - LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ĐĂNG KÝ BÁN 150.000CP

Ngày 13/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: ÔNG LÊ HỮU LỢI – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH.

Ngày 24/12/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT bất thường về việc miễn nhiệm TV HĐQT ông Lê Hữu Lợi từ ngày 04/12/2019

Ngày 04/12/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT bất thường về việc vi phạm hành chính thuế - chậm nộp tờ khai 02/GTGT Quý 2/2018, số tiền nộp phạt 3.500.000 VNĐ

Ngày 04/12/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN ÔNG LÊ HỮU LỢI - TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐĂNG KÝ BÁN 150.000CP

Ngày 20/11/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Q3.2019.

Ngày 19/10/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày 26/09/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Giải trình chênh lệch trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Ngày 14/08/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/07/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty cổ phần sinh dược công nghệ cao An Vinh

Ngày 28/07/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 18/06/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán năm 2018

Ngày 29/03/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày 08/03/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/02/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2018

Ngày 31/01/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4 năm 2018

Ngày 29/01/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Ngày 10/01/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Ngày 08/01/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

VHE thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

VHE công bố thông tin công ty đại chúng

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông báo chốt danh sách để đăng ký chứng khoán và niêm yết

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google

Tải vềta