Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

BCTC Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

BCTC Quý II/2020 kèm CV giải trình biến động LNST TNDN

Ngày 20/07/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Ngày 10/05/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2019

Ngày 26/03/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

BCTC Quý 4 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Ngày 22/01/2020 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính Quý 3/2019

Ngày 19/10/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Ngày 14/08/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

Ngày 22/07/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Ngày 20/04/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo Kiểm toán năm 2018

Ngày 29/03/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

VHE_Báo Cáo Tài Chính Quý 4 - 2018

Ngày 21/01/2019 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google | Tải về ta

Báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google | Tải về ta