CBTT giải trình biến động LNST TNDN năm 2023

Ngày 03/04/24 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 03/04/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch LNST TNDN quý 4 năm 2023

Ngày 19/01/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4.2023

Ngày 19/01/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2023

Ngày 19/01/2024 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính kèm giải trình chênh lệch LNST TNDN quý 3.2023

Ngày 20/10/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Ngày 27/07/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính kèm giải trình chênh lệch LNST TNDN quý 2.2023

Ngày 20/07/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Ngày 19/04/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch LNST TNDN năm 2022

Ngày 23/02/23 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Ngày 23/02/23 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tài chính kèm giải trình chênh lệch LNST Qúy 4/2022

Ngày 19/01/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tài chính quý 3.2022

Ngày 18/10/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022

Ngày 12/08/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch LNST TNDN 6 tháng năm 2022

Ngày 12/08/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tài chính quý 2.2022

Ngày 20/07/22 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch LNST TNDN Qúy 2.2022

Ngày 20/07/22 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2022.

Ngày 20/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Ngày 20/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021

Ngày 28/03/22 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Ngày 28/03/22 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông tin giải trình chênh lệch LNST TNDN quý 4 năm 2021

Ngày 20/01/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông báo Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2021

Ngày 20/01/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Công bố thông tin Báo cáo tài chính kèm giải trình chênh lệch LNST TNDN Qúy 3/2021

Ngày 20/10/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày 11/08/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KÈM GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ 2/2021

Ngày 20/07/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KÈM GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 1/2021

Ngày 20/04/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

Ngày 30/03/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4.2020 KÈM GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

Ngày 20/01/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Ngày 20/10/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BCTC Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BCTC Quý II/2020 kèm CV giải trình biến động LNST TNDN

Ngày 20/07/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Ngày 10/05/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2019

Ngày 26/03/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

BCTC Quý 4 năm 2019 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Ngày 22/01/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính Quý 3/2019

Ngày 19/10/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Ngày 14/08/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

Ngày 22/07/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Ngày 20/04/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo Kiểm toán năm 2018

Ngày 29/03/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

VHE_Báo Cáo Tài Chính Quý 4 - 2018

Ngày 21/01/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 28/12/2018 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Ngày | chia sẻ facebook google

Tải vềta