Tài liệu và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 04/04/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT TB sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023

Ngày 29/03/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 13/03/2023 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 27/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT TB sửa đổi tài liệu và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 25/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 15/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 14/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT Tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày 01/04/2022 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Ngày 31/08/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: Tài liệu dự thảo thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng văn bản năm 2021

Ngày 18/08/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT: TÀI LIỆU, BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 20/04/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐỀ CỬ DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 2021-2026

Ngày 09/04/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

CBTT THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2021

Ngày 08/04/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Tài liệu, tờ trình dự thảo họp ĐHĐCĐ 2021

Ngày 29/03/2021 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 28/06/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 17/06/2020 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 09/04/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Thông tin thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/04/2019

Ngày 10/04/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 05/04/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 26/03/2019 | chia sẻ facebook google

Tải vềta